Building partnerships in health
Partnerstvo za zdravlje teži ka društvu u kojem će svi ljudi imati neometan i kvalitetan pristup zdravstvenim uslugama, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, seksualnu orjentaciju ili političko opredjeljenje.
More about ph
Building partnerships in health
Partnerships in Health strives for a human society in which all people have an equal and fair access to health, regardless of their race, ethnicity, religion, gender, sexual orientation or political affiliations. Partnerships in Health (PH) organizes continuous trainings for medical and non-medical staff on HIV / AIDS on the territory of the entire Bosnia and Herzegovina.
More about ph
AIDS. Tuberculosis. Hepatitis.

Aktuelni projekti

Razvijamo i implementujemo projekte bazirane na rezultatima u partnerstvu sa vladinim sektorom, zdravstvenim ustanovama i pružateljima zdravstvenih usluga, nevladinim organizacijama i donatorima.
HIV i TB
Uspostavljanje Regionalne mreže zajednica za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze
Pristupačne i kvalitetne zdravstvene usluge za ključne populacije u regiji Jugoistočne Evrope
HIV
Održivost usluga za ključne populacije u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji
Doprinos uspostavljanju socijalnog ugovaranja s ciljem omogućavanja održivih usluga ključnim populacijama...

Novosti

Prenosimo vještine za izgradnju kapaciteta i promovišemo održivost napretka u zdravstvu
12. august. 2020
Grad Mostar potpisao Parišku deklaraciju za okončanje epidemije HIV/AIDS-a
Aktivnosti i obaveze uključuju i ostvarivanje 90–90–90 ciljeva koje je postavio UNAIDS, što će rezultirati time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobit će antiretrovirusnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji će imati nemjerljivu količinu virusa u krvi što praktično isključuje rizik prijenosa HIV-a.
More
12. august. 2020
Grad Mostar potpisao Parišku deklaraciju za okončanje epidemije HIV/AIDS-a
Aktivnosti i obaveze uključuju i ostvarivanje 90–90–90 ciljeva koje je postavio UNAIDS, što će rezultirati time da 90% ljudi koji žive sa HIV-om saznaju za svoj HIV status, 90% ljudi koji znaju za svoj HIV pozitivni status dobit će antiretrovirusnu terapiju, a 90% ljudi koji su već na terapiji će imati nemjerljivu količinu virusa u krvi što praktično isključuje rizik prijenosa HIV-a.
More

Mi smo Partnerstvo
za zdravlje

Welcome to Partnerships in Health. “Like no other organization, the Global Fund has been able to mobilize, perform and deliver results in a very short period of time,” said Mrs. Kurtovic. “We have to sustain those gains and expand our support even more.”
Aida Kurtovic, Executive Director, November, 2019
Read more
Da li sam
pod rizikom?
Razmišljate da li se trebate testirati na HIV ili gdje to možete uraditi? Popunite ovaj jednostavni on-line upitnik i saznajte da li se trebate testirati...
Click to begin online test

Mapiranje zdravstvenih ustanova

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more